GSM Fixi Plus - Styring med SMS kommandoer

GSM Fixi Plus er klargjort for direktestyring via SMS og all kommunikasjon foregår via GSM nettverket. For at den skal kunne ta i mot styringskommandoer via SMS må GSM Fixi Plus ha et SIM-kort installert, på samme måte som på en mobiltelefon.

SIM-kort fra de fleste teleoperatorer vil fungere, både kontantkort og abonnement, så lenge de kan sende og motta SMS, samt deaktivere PIN-kode.

NB! Det er verdt å merke seg at kontantkort må følges opp, de fleste må refylles minimum en gang i året for at de ikke skal bli deaktivert. Vi anbefaler ikke bruk av kontantkort.

Klargjøring av eget SIM-kort:

GSM Fixi Plus krever at PIN-kode er deaktivert på SIM-kortet. Dette gjøres ved å sette SIM-kortet inn i en mobiltelefon, deretter for å gå inn i telefon- innstillingene for å deaktivere PIN-koden. (fremgangsmåte for hver enkelt mobiltelefon finnes i telefonens manual)
OBS! Det har blitt vanlig at mobiltelefoner er låst til en operatør. Dersom det SIM- kortet du nå har skaffet til GSM Fixi Plus ikke er fra samme leverandør som telefonen er låst til får du ikke deaktivert PIN-koden med den telefonen. Da må dere låne en telefon fra noen andre eller få hjelp i en butikk der de selger mobiltelefoner. 

Innsetting av eget SIM-kort:

Det er viktig at GSM Fixi Plus er strømløs før man sette i et eget SIM-kort. For å slå av GSM Fixi Plus, må først 230V fjernes. GSM Fixi Plus vil da gå over i batteridrift. For å deaktivere batteriet, trykkes "F" tast i 5 sekunder til det lyser grønt under "F", og så trykkes "3" tast. LED 3 vil blinke 3 ganger og powerdown rutinen kjøres.  Strøm fra batteri vil da kuttes, og produktet er strømløst. Det tar en stund å koble ned GSM før produkt slår seg av.

Det er kun mulig å gjøre dette hvis 230V er koblet fra produktet. 230VAC linje sjekkes av software. LED 3 og rød LED vil blinke 3 ganger hvis 230VAC ikke er frakoblet og powerdown ikke er mulig.

Når GSM Fixi Plus er strømløs, vipper du av topplokk ved å benytte et skrujern midt på venstre side av topplokket. SIM kort-holderen er plassert under batteriet på venstre side.

SIM settes inn i SIM kort-holder fra høyre mot venstre. Kontaktflatene på sim-kort skal vende inn mot GSM Fixi SMS, avkuttet hjørne mot venstre.  SIM kort låses i holderen når et klikk høres. Samme prosedyre benyttes for å ta ut SIM. Trykk inn SIM, og det kommer automatisk ut igjen. GSM Fixi SMS bruker SIM-kort med vanlig størrelse, ikke micro eller nano.

Deaktivere GPRS/minhytte:

En av fabrikkinnstillingene på ECO Comfort gjør at den automatisk leter etter minhytte.no over GPRS. Når du bruker eget SIM-kort trenger du ikke denne funksjonen og den bør deaktiveres for å minske responstiden til sentralen. Send sms-kommandoen 1234%20 til sentralen for å deaktivere denne funksjonen.

Bruk av SMS-kommandoer:

Alle SMS kommandoer må starte med den personlige koden. Denne er koden er satt til 1234 i fabrikkinnstillingene. Den personlige koden kan og bør endres. 

Flere SMS kommandoer kan skrives i samme styringsmelding og kommandoene kan skrives både med store og små bokstaver. Syntax for kommandoene er: personligkode kommando-med-arrgument. For eksempel 1234 A0

SMS-kommandoer:

En vanlig tekstmelding som skrives på hvilken som helst mobiltelefon kan benyttes til å konfigurere og styre GSM Fixi SMS:
”1234” vil bli benyttet som kode i eksemplene. 

Følgende må være med i tekstmelding: 

 • Personlig kode. Alltid de 4 første tegn i melding!
 • Styrings/konfigurasjons kommando. Flere kan sendes i samme tekstmelding. Send melding til GSM Fixi SMS, nummeret som SIM kort i GSM Fixi SMS har. Eksemplene er vist med mellomrom mellom koden og kommandoene i meldingen. Mellomrom mellom koden og kommandoene kan også kuttes ut, og alt skrives i en streng, fortløpende, - eks : 1234R11r21s1 

Oversikt styrings/konfigurasjonskommandoer: 

 1. = Relé/utgangs styring
 2. = Puls i 2 sekunder på reléutgangene.
 3. I = Puls i valgfritt antall sekunder på reléutgangene. 0-60 sekunder T = Timer styring. Slår på relé i valgfritt antall timer. 0-99 timer
 4. = Aktivering og deaktivering av termostatfunksjon.
 5. = Spare og komfort grenser for termostater.
 6. = Statusmelding ønskes
 7. = Skifte av personlig kode
 8. = Mobilnummer nr.1 som mottar overvåkning og advarselsmeldinger 
 9. = Mobilnummer nr.2 som mottar overvåkning og advarselsmeldinger 
 10. = Strømbruddsvarsling på/av.
 11. = Tid før strømbruddsmelding sendes
 12. = Alarminngang på/av.
 13. = Alarmtekst som skal sendes.
 14. = Alarminngang NO eller NC-kobling
 15. = Grensetemperaturer for overvåkning av temperatur. 
 16. = Temperaturovervåkning av/på.
 17. L3= Automatisk re-aktivering av temperaturalarmer

R – Styring av rele. 

R etterfølges av relenummer 1-5, deretter 1 for på eller 0 for av.
Legg merke til at hvis termostat er aktivert for rele 1 eller 2, så vil disse bytte mellom spare og komfort temperaturer ved bruk av R kommando.
Hvis slaverele GS-33 er tilkoblet, kan man styre rele 3-5. NB : Rele 3-5 kan ikke termostatstyres, - de kan kun slås av og på.

PÅ og Komfort bruker samme kommando,
AV og Spare bruker samme kommando 

 • Eks: 1234 R11 for å slå på rele 1, eller over i Komfort hvis termostat er aktiv. 
 • Eks: 1234 R10 for å slå av rele 1, eller over i Spare hvis termostat er aktiv. 
 • Eks: 1234 R30 for å slå av rele (spare/komfort ikke tilgjengelig på rele 3) 

S – Statusmelding ønskes. 

Ved å skrive S1 eller S2 i meldingen, vil en få statusmelding tilbake. Statusmelding returneres alltid til avsender av meldingen.
Hvis man bruker status sammen med andre kommandoer, bruk alltid status- forespørsel til slutt i meldinger. Eks : 1234 R11 R21 
S1
Eks:
1234 S1
1234 S2 

Status-tilbakemeldingene kommer i følgende format: 

S1: 

“Relay 1.On 2.On 3.On 4.On 5.On Temp1 +27 Temp2 +26 Num(+4748054500) Fixi GPRS V4.0”. Relay viser hvilke rele som er På (On) eller Av (Off), eller antall timer gjenstående for ”T” timer styring. Ved termostatstyring, vil det vises “Eco” for spare, og “Comf” for komfort for den aktuelle rele-utgangen. Temp1 og Temp2 viser temperatur for den aktuelle sensor. Noen tekster fremkommer kun når den aktuelle funksjonen er aktiv. Dette gjelder f.eks. Term1 og Term2 som viser justerte verdier for spare og komfort grenser for de aktuelle termostatstyrte reléene. Num viser mobilnummer nr.1 som mottar overvåkning og advarselsmeldinger 

S2: 

“Lim1 Off Hi:+20 Lo:+03 Lim2 Off Hi:+20 Lo:+03 Time 0 Power warn Off Time 10 Alarm Off (Alarm 1) Num(+4748054500) Num(+4748054500) Fixi GPRS V4.0”. Lim1 og Lim2 viser øvre (Hi) og nedre (Lo) grenser for temperaturovervåkning. Samt om funksjonen er aktiv eller ikke. Time viser reset-tid for temperaturovervåkingen. Power warn viser om strømbruddsvarslingen er aktivert eller ikke. (on eller off) Time viser hvor lang tid det tar før strømbruddsmeldingen sendes ved strømbrudd. Alarm viser om alarminngangen er aktivert eller ikke (on eller off), teksten i parantes viser hvilken tekst som sendes ved utløsing av alarminngangen. Num viser det nummer, evt begge mobilnummer som er lagt inn som overvåkning og advarselsmeldinger sendes til. 

C – Skift personlig kode. 

Brukes til å skifte adgangskode på GSM Fixi SMS. Koden må bestå av 4 tall. 

 • Eks: 1234 C9898 Skifter kode til 9898 

N – Mobilnummer nr. 1 som overvåkning og advarselmeldinger sendes til. 

Det bør legges inn minimum ett mobiltelefonnummer som alarm, temperatur og overvåknings-meldinger sendes til. Det kan legges inn to mobilnummer som mottar slike meldinger. Med kommando N kan man legge inn mottaker nr. 1. Det kan legges inn nummer med eller uten landskode. (+47) Nummer må alltid avsluttes med #.

 • Eks: 1234 N+4748054555# Legger inn +4748054555 som mottaker nr. 1 

H – Mobilnummer nr. 2 som overvåkning og advarselmeldinger sendes til. 

Det bør legges inn minimum ett mobiltelefonnummer som alarm og temperatur overvåknings meldinger sendes til. Det kan legges inn to mobilnummer som mottar slike meldinger. Med kommando H kan man legge inn mottaker nr. 2. Det kan legges inn nummer med eller uten landskode. (+47) Nummer må alltid avsluttes med #.

 • Eks: 1234 H+4748054555# Legger inn +4748054555 som mottaker nr. 2 

K – Aktivere og deaktivere termostatfunksjon. 

Rele 1 og 2 har mulighet for å operere som termostat-styringer. For å aktivere termostatfunksjon, må K kommando benyttes og angi hvilket rele som skal ha denne funksjonaliteten. Temperatursensor må da være tilkoblet riktig inngang og montert i samme rom som varmekilden. Benytt M kommando for å endre spare og komfort grenser. 

 • Eks: 1234 K11 Aktiver termostat på rele 1.
 • Eks: 1234 K10 Deaktiver termostat på rele 1.
 • Eks: 1234 K21 Aktiver termostat på rele 2.

NB! Slå rele PÅ for Komfort temperatur og AV for spare temperatur (Se “R” kommando). 

M – Spare og komfort grenser for termostat. 

Spare og komfort-temperaturer kan endres i termostatstyringen. GSM Fixi SMS forsøker å holde aktuell temperatur i rommet. Første siffer angir rele 1 eller 2. Så kommer spare grense og komfort grense. Temperatur skal alltid angis med 2 siffer. 

 • Eks: 1234 M1+08+20 Setter +08 ̊C spare og +20 ̊C komfort rele 1. 
 • Eks: 1234 M2+18+25 Setter +18 ̊C spare og +25 ̊C komfort på rele 2.

J – Grenser for overvåkning av temperatur. 

GSM Fixi SMS kan overvåke temperaturen og sende SMS melding til det nummer som er lagt inn vha kommando ”N”og evt. kommando ”H” . En øvre grense og en nedre grense kan overvåkes mellom -29 og +49 grader.
Se L og L3 kommando for å slå av og på overvåkningen. Det er to sensorer som kan kobles til. Begge kan ha forskjellig overvåknings-grenser. 

 • Eks: 1234 J1+05+30Sett +5 ̊C lav og +30 ̊C høy grense på sensor 1.
 • Eks: 1234 J2-07+25 Sett -7 ̊C lav og +25 ̊C høy grense på sensor 2. 

L3 – Automatisk re-aktivering av temperaturovervåkning 

Man kan programmere GSM Fixi SMS til å automatisk re-aktivere temperaturovervåkningen på nytt etter et temperaturvarsel. Tiden mellom hver sjekk kan settes til 1 til 99 timer. 00 timer vil slå av funksjonen og GSM Fixi SMS vil deaktivere funksjonen etter et varsel. Automatisk re-aktivering forutsetter at overvåkning allerede er aktivert med ”L” – kommando og grenseverdier satt. Automatisk re-aktivering fungerer slik : Hvis temperaturvarsel blir utløst, vil GSM Fixi SMS sjekke målt temperatur mot varslingsgrensene på nytt etter valgt antall timer. Hvis temperaturgrensene fremdeles er brutt, sendes varsel på nytt. Dette vil gjentas til temperaturen er innenfor grenseverdiene igjen. Denne innstillingen vil gjelde for temperaturovervåkningen på begge temperaturinnganger. Vær obs på evt ekstra sms-trafikk, hvis denne funksjonen aktiveres. Bruk alltid to siffer i timeangivelse, 1 time skrives som 01” 

 • Eks:1234 L301 Aktiverer automatisk re-aktivering, sjekker på nytt etter 1 time 
 • Eks:1234 L312 Aktiverer automatisk re-aktivering, sjekker på nytt etter 12 timer 
 • Eks: 1234 L300 Slår av automatisk re-aktivering. Hvis temperaturovervåkningen er aktivert og grensene brytes, vil temperaturvarsel sendes kun 1 gang, temperaturovervåkningen bli deretter slått av. 

B – Puls på reléutgangene, 2 sekunder 

B etterfølges av rele nummer 1-5. Aktuelt rele vil da gi en puls på 2 sekunder, deretter slå seg av igjen. Hvis termostatfunksjon er aktivert på rele 1 eller 2, vil ikke denne kommandoen ha noen funksjon på disse releene.

 • Eks: 1234 B1 gir 2 sekunders puls på rele 1. 

I = Puls i valgfritt antall sekunder på reléutgangene 

I etterfølges av rele nummer 1-5, deretter tosifret antall sekunder, 00 -60 sekunder.
Aktuelt rele vil da gi en puls på valgt antall sekunder, deretter slå av igjen.
Hvis termostatfunksjon er aktivert på rele 1 eller 2, vil ikke denne kommandoen ha noen funksjon på disse releene. 

 • Eks: 1234 I215 gir en 15 sekunders puls på rele 2. 

T – Timer-styring. 

Alle rele kan settes på uavhengig av hverandre fra 1 til 99 timer.
T etterfulgt av relènummer og antall timer vil starte timer styring. OBS : Det er alltid to siffer i antall timer. 01 = 1 time, 05 = 5 timer, 10 = 10 timer osv.
Hvis termostat er aktiv på rele 1 eller 2, vil termostatfunksjon 
deaktiveres og relé slås på i x timer, så av. Termostatfunksjon må aktiveres på nytt hvis den ønskes brukt etter at timer-styring har vært aktivert. 

 • Eks: 1234 T501 Slår på relé 5 i 1 time.
 • Eks: 1234 T135 T203 Slår på relé 1 i 35 timer og relé 2 i 3 timer. 

F – Tid før strømbruddsvarsel sendes. 

Man kan programmere hvor lang tid det skal ta før GSM Fixi SMS sender varsel etter at strømmen har blitt borte. Fabrikk-innstilt tid er 10 minutter. Man kan justere tiden mellom 00 – 60 minutter 

 • Eks: 1234 F12 GSM Fixi SMS sender strømbruddsvarsel etter 12 minutter 

A – Alarm kontroll. 

GSM Fixi SMS har en inngang som kan benyttes for å sende en sms-alarm. Denne aktiveres og deaktiveres vha A kommando. Når alarm utløses, vil en melding bli sendt til nummer innlagt vha N kommando og evt H kommando 

 • Eks: 1234 A1 Aktiver alarminngang. 
 • Eks: 1234 A0 Deaktiver alarminngang. 

P – Tekst for alarmbeskjed. 

Tekst som blir sendt når alarm utløses kan endres med denne kommandoen. Opp til 25 tegn kan legges inn. Avslutt tekst med #. 

 • Eks: 1234 PAlarmen er utløst# Tekst som blir sendt : Alarmen utløst 

D – Alarminngang NO eller NC 

Alarminngangen reagerer og sender melding ved kortslutning mellom klemme ”A” og ”GND” (NO – kobling) Hvis kortslutningen opphever, blir automatisk alarminngangen resatt og er igjen klar til å løses ut. GSM Fixi SMS er fabrikkinnstilt for NO-kobling på alarminngangen. Det er også mulig å koble alarminngangen med en lukket alarmsløyfe (NC- kobling), med en sløyfemotstand på mellom 3 KOhm og 30 Kohm. Når sløyfa blir brutt, reagerer alarminngangen og GSM Fixi SMS sender alarmmelding. ) Hvis sløyfa gjenopprettes, blir automatisk alarminngangen resatt og er igjen klar til å løses ut. 

 • Eks: 1234 D0 NO-kobling (Fabrikkinnstilling)
 • Eks:1234 D1NC-kobling (Bruk motstand og NC-kontakt) 

Generelt om sms-styring: 

 1. 1 betyr alltid PÅ og 0 (null) betyr AV
 2. Både store og små bokstaver kan benyttes som kommando f. eks ”S” er det samme som ”s” 
 3. 4 siffer adgangskode må alltid komme som de 4 første tegnene i meldingen. 
 4. Det kan benyttes mellomrom mellom kommandoene, men ikke i selve kommandoen. ”1234 S1 R11” er ok. ”1234 S1 R1 1” vil feile. 
 5. Mellomrom mellom koden og kommandoene kan også kuttes ut, og alt skrives i en streng, fortløpende, - eks : 1234R11r21s1 
 6. Temperaturer vil bare bli målt hvis sensorer er koblet til. Disse måler temperatur mellom -29 og +49 grader. Hvis temperatursensor ikke er tilkoblet, vil statusmelding rapportere ”X” som temperatur. Kommando ”J” og ”L” vil da ikke ha noen funksjon. 
 7. I alle meldinger som sendes til GSM Fixi SMS, kan det kombineres flere kommandoer. Eks: ”1234 R11 R21 T430 S1” Denne meldingen slår på rele 1 og 2, setter på rele 4 i 30 timer og sender statusmelding 1 i retur. 
 8. Hvis man bruker status sammen med andre kommandoer, bruk alltid status- forespørsel til slutt i meldinger. Eks : 1234 R11 R21 S1 
 9. Avlest temperatur vil variere med plassering av sensor. Det kan fort bli 2-3 grader forskjell avhengig om sensor plasseres høyt eller lavt i rommet. Nøyaktigheten på sensor vil også være rundt ±2 grader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Sikker betaling

Velger du å kjøpe varer gjennom vår nettbutikk kan du være trygg på at dine betalingsopplysninger er alltid beskyttet med krypteringsteknologi.

Rask, fleksibel levering

Vi tilbyr alle postens leverings- alternativer samt henting i butikk.

Support og kjøpshjelp

Med over 20 års erfaring med varmestyring har våre dyktige medarbeidere nødvendig kunnskap til å hjelpe deg med det du lurer på.