You are currently viewing Norsk teknologi bidrar til å unngå kraftutbygging

Norsk teknologi bidrar til å unngå kraftutbygging

Forbruksmønsteret vårt for strøm gir effekttopper som sprenger kapasiteten i strømnettet. En utbygging av kapasiteten vil koste nettselskapene flere hundre milliarder. Løsningen kan imidlertid være både enkel og rimelig. 

 

Stort problem – Enkel løsning 

Isolert sett brukes det ikke for mye strøm i Norge. Utfordringen ligger i at for mange av oss bruker strøm til samme tid på døgnet. Dermed lager vi kork i systemet på samme måte som når for mange biler kjører på samme veistrekning, samtidig. 

 

Et maskinlæringssystem, som Sikom Living fra verdalsbedriften Sikom, kan bidra til at husholdninger bruker strømmen på en smartere og mer bærekraftig måte. Dermed kan vi også unngå effekttoppene som sprenger kapasiteten i nettet. 

 

Måten Sikom Living-teknologien kan bidra til et mer bærekraftig strømforbruk på, er å sørge for at strømforbruket fordeles utover døgnet og at større del av strømforbruket skjer når det er lav belastning. Blant annet kan varmtvannet ditt varmes opp midt på dagen istedenfor rett etter at du har dusja. Når du lager middag kan systemet koble ut varmekablene på badet ditt i en liten time, uten at du merker det på komforten.  

 

En rekke slike små grep, i mange nok hjem, vil bidra til at effekttoppene uteblir, og dermed vil dagens kapasitet i strømnettet være god nok i lang, lang tid framover. Og, det å bruke strømmen på tidspunkt med lavere belastning på nettet, vil også medføre lavere strømregning for den jevne forbruker. 

 

Bruk av strøm på Nord-Senja 

For å gå mer i dybden på problematikken, kan vi se på et eksempel fra samfunn på Nord-Senja – et tradisjonelt industrisamfunn i Norge. Samfunnet har 3500 innbyggere og en fabrikk med produksjon 24 timer i døgnet. Fabrikken har økt produksjonskapasiteten jevnt og trutt de siste 30-40 årene, og flere operasjoner har blitt automatisert. Strømforbruket har økt i takt med produksjonen. 

 

Innbyggerne har i den samme perioden også gjennomgått en stor utvikling hva gjelder bruken av strøm i sine private husholdninger. De har fått stadig flere apparater som krever strøm. Antall brukstimer strøm per døgn har også økt betraktelig, ikke minst som et resultat av krav til komfort i hjemmet.  

 

Mest utslagsgivende er det likevel at innbyggerne bruker strømmen til samme tid på døgnet; de dusjer til samme tid før jobb, lager middag samtidig, og vasker klær og lader elbilen samtidig. 

 

Setter vi dette i sammenheng med strømforbruket på fabrikken, blir resultatet at kapasiteten i strømnettet i det lille samfunnet, til enkelte tider av døgnet, er sprengt.  

 

Ny effekttrariff fra 2021 

For å få bukt med dette problemet, som gjelder for alt fra små tettsteder til de største byene i landet, har Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) bestemt at det fra 2021 skal innføres nye regler for hvordan vi som forbrukere betaler for belastningen vår på strømnettet. Hvilken løsning som velges er enda uvisst 

 

En modell som har vært diskutert, er å gjøre måten vi betaler for strøm mer likt det mønsteret vi ser hos mange mobilselskaper; med en fastsatt mengde kilowattimer i et abonnement, og dyrere strøm og nettleie når forbruket passerer grensen for abonnementet. En annen løsning som har vært foreslått, er å innføre en «rushtidsavgift» – som innebærer at strømmen blir dyrere på tidspunkt hvor det er mange som belaster nettet samtidig, typisk på morgenen og ved middagstider. 

 

Sikom Living – effektstyring 

Målet er uansett å bruke strømmen på tider hvor det totale strømforbruket holdes på et bærekraftig nivå. Og for å sette det på spissen – løsningen er så enkel som at folk enten kan begynne å dusje midt på natta, eller å installere et system som Sikom Living i hjemmet ditt, og la dette systemet sørge for at vannet varmes opp på et hensiktsmessig tidspunkt. 

 

Det Sikom Living kan gjøre for oss, er som nevnt ikke å få oss til å bruke mindre strøm, men å optimalisere forbruket i form av effektstyring slik at vi unngår effekttoppene. 

 

Optimalisering med AMS 

De nye AMS-målerne vi alle har i hus gjør det mulig å hente ut oversiktsdata om strømforbruket vårt, time for time. Dermed kan systemer basert på maskinlæring analysere forbruksmønsteret vårt, forutse når effekttopper vil inntreffe og iverksette tiltak som gjør at vi unngår dem. Installerer du Sikom Living vil systemet allerede i løpet av en uke lære seg forbruket i boligen din, og begynne å utføre effektstyringen som fordeler strømforbruket utover døgnet på en hensiktsmessig måte. 

 
Seige varmekilder er nøkkelen 

Et eksempel på dette er at Sikom Living kan overstyre nettopp varmtvannstanken din, slik at den ikke varmer opp vannet rett etter at alle i familien har dusjet om morgenen, men utsetter det for eksempel til klokken 10, når folk flest er på jobb eller skole.  

 

Et annet eksempel er altså å slå av varmekablene i ett eller flere rom for et tidsrom på 45-60 minutter, mens du bruker komfyren til å lage middag eller hurtiglader elbilen.  

 

«Opplevd komfort» er et nøkkelbegrep i denne sammenhengen, for så lenge vi ikke merker at komforten synker, er det mange små justeringer som kan gjøres for å optimalisere strømforbruket. Typiske seige varmekilder magasinerer varme – som varmekablene i gulvet eller vannet i varmtvannstanken – og tåler å skrus av for kortere tidsrom uten at opplevelsen vår av komfort synker. 

 

Sparer nettselskapene for milliarder 

Dersom dette grepet gjøres i tilstrekkelig mange private hjem, vil vi også se at behovet for å bygge ut nettet mange steder vil falle bort, per nå. Dermed vil nettselskapene kunne skrinlegge utbyggingsplaner for hundrevis av milliardernoe som vil komme alle parter til gode, også i form av billigere strøm.