Elbilen – Miljøgevinst med utfordringer

Veksten i antall elbiler på veiene er bra for miljøet, men bidrar samtidig til en økning av det totale strømforbruket med stor belastning på strømnettet. Nye strømmålere gjør det imidlertid mulig å optimalisere forbruket og unngå de største belastningene. 

 

Enorm vekst i elbilmarkedet 

Antall solgte elbiler har eksplodert, og økningen ser ut til å bli markant også i de kommende årene. I 2030 er det anslått at hele to millioner elbiler vil kjøre rundt på norske veier. Dette er i tråd med regjeringens målsetning om at alle nye biler som selges fra 2025 skal være nullutslipp-biler. 

 

Antall ladepunkter øker 

Det er imidlertid langt i fra problemfritt at det etableres stadig flere offentlige ladestasjoner og at flere og flere hus og borettslag utstyres med hurtigladere for elbilene.  

 

Forventningene om hurtigladere langs E6, andre hovedårer og viktige knutepunkt for bilferdsel, kommer på toppen av et stadig økende strømforbruk som allerede medfører både praktiske og miljømessige utfordringer. 

 

Nok strøm til alle? 

Et relevant spørsmål er om det faktisk produseres nok strøm til at både lading av elbiler og det øvrige strømforbruket vårt kan fortsette å øke. Svaret på det er isolert sett `ja`, for i seg selv vil det være nok strøm. 

 

Den store utfordringen ligger i strømnettet, og må ses i sammenheng med den totale belastningen de norske husholdningene påfører nettet i perioder av døgnet.  

 

Strømmen fraktes nemlig via strømnettet, som kan ses på som ryggraden i kraftsystemet. Strømnettet er bindeleddet mellom produsent og forbruker. På mange måter kan det sammenlignes med veinettet, og akkurat som et veinett har begrensninger for hvor mange biler som kan passere på samme tid, har strømnettet begrensninger når det gjelder hvor mye strøm det har kapasitet til å transportere på en gang. 

 

Sanksjoner mot stort forbruk 

Sprengfyring og lading av elbil, samtidig som komfyr og kokeplater står på, medfører stor belastning på strømnettet. Når dette forbruket sammenfaller i tid med store deler av den øvrige befolkningen, får vi såkalte effekttopper. 

 

For å holde forbruket nede, og unngå effekttoppene, har enkelte kommuner allerede innført en effektavgift. Dersom den generelle økningen i forbruket vårt fortsetter, vil belastningen etter hvert kunne bli for stor til at dagens strømnett kan takle det. Sanksjoner som skal bidra til å unngå dette vil derfor om kort tid bli helt vanlig, både for privatpersoner og bedrifter. Dermed blir det et stort poeng også for den enkelte å ta grep som bidrar til å holde strømforbruket på et kollektivt hensiktsmessig nivå. 

 

AMS-sentral åpner for løsninger 

AMS-sentralene (Avanserte Måle- og Styringssystemer) som er installert i norske hus og hytter, åpner for å hente ut data om strømforbruket i en bolig. Dataene kan fortelle hvilke perioder og bruksmønstre som medfører effekttopper med stor belastning på strømnettet, og hvilke perioder som gir lite belastning på strømnettet. 

 

Sikom Living styrer strømmen 

Systemet Sikom Living fra Sikom kan bruke disse dataene til å lære seg forbruksmønsteret i boligen, og dermed også forutse effekttoppene. Basert på dette kan Sikom Living koble ut såkalte seige varmekilder, som varmekabler og varmtvannstank, i korte perioder mens for eksempel komfyr og hurtiglader til elbil brukes. Det kan også sette lading av elbilen bakerst i «køen» slik at bilen hurtiglades når belastningen din på strømnettet ligger på et minimum. 

 

Det som kjennetegner de seige varmekildene er nettopp at de kan kobles ut i kortere perioder, uten at det går merkbart utover komforten. Dermed kan Sikom Living for eksempel sørge for å koble ut disse mens du lager middag, og styre når det er hensiktsmessig å lade elbilen din, basert på det øvrige strømforbruket ditt. 

 

Alle kan gjøre litt 

Et system som Sikom Living kan ikke løse alt, særlig med tanke på den delen av forbruket som er knyttet til hurtigladestasjoner langs E6 og lignende. Likevel er det mye man kan bidra med som privatperson for å holde forbruket nede. For strømnettet sin del, og for å unngå effekttoppene som påfører nettet maksimal belastning, er det viktig å få ned det samtidige forbruket, som igjen vil frigjøre kapasitet på nettet til annen type bruk.  

 

Dersom alle gjør sitt for å unngå effekttoppene, vil vi også i overskuelig framtid kunne utføre for eksempel hurtiglading både hjemme og langs veiene. Dette krever imidlertid at majoriteten av oss tenker på hva vi kan gjøre for å unngå effekttopper, og gjør individuelle grep som kommer fellesskapet til gode. For de fleste kan bidraget til fellesskapet starte nettopp med å installere systemer som Sikom Living i boligen, og la teknologien hjelpe oss med optimalisering av forbruksmønsteret vårt. 

 

 

 

 

 

Leave a Reply