STANDARDVILKÅR FOR ABONNEMENT FRA SIKOM CONNECT AS 

Gyldig fra 1. juli 2018

1. Om Vilkårene

Vilkårene gjelder for den eller de applikasjons- og abonnementstjenester som leveres av eller gjennom SIKOM CONNECT AS, eller andre selskaper i samme konsern som SIKOM CONNECT AS, etter nærmere avtale mellom Kunden (som kunde) og SIKOM CONNECT AS (som leverandør), og som primært er ment til bruk i Norden.

Se produktinformasjon på www.sikom.no eller www.sikomliving.com for nærmere beskrivelser av de enkelte tjenestene. 

Ved skriftlig eller elektronisk aksept eller på annen måte godtakelse av etablering av Tjenesten, eller for øvrig å ta Tjenesten i bruk, anses Kunden å ha godtatt Vilkårene. Vilkårene kommer i tillegg til eventuelle andre skriftlige avtaler mellom Kunden og SIKOM CONNECT AS, og har forrang med mindre annet er avtalt. Forbrukerlovgivningen kan i visse tilfeller gi en Kunde som er forbruker ytterligere rettigheter.

2. Definisjoner

Bruker – Enhver person som benytter Tjenesten.

Brukeridentifikator – SIM-kort eller programvare mv med tilsvarende funksjonalitet, eller annen type unikt navn eller nummer som er utstedt fra SIKOM CONNECT AS til Kunden for bruk med Tjenesten. 

SIKOM CONNECT AS – SIKOM CONNECT AS, org nr 998 359 767, med postadresse Havnegata 7, 7010 Trondheim, Norge.

Kunden – Den juridiske eller fysiske person som er SIKOM CONNECT AS avtalemotpart og juridisk ansvarlig for Tjenesten overfor SIKOM CONNECT AS.

Nettoperatøren – Tilbyder av elektronisk kommunikasjonsnett som driver det mobilnettverket SIKOM CONNECT AS eventuelt benytter for å levere Tjenesten.

Tjeneste – Den eller de applikasjons- og abonnementstjenester som omfattes av Vilkårene i forhold til Kunden, se punkt 1. 

Vilkårene – Disse standardvilkårene med tilhørende for Tjenesten, slik de til enhver tid gjelder.

3. Priser og betaling

Priser, betalingsvilkår og eventuelle gebyrer følger av de til enhver tid gjeldende prislister på www.sikom.no eller www.sikomliving.com. Faste avgifter per år eller måned forskuddsbetales med kredittkort som kunden har oppgitt, alternativt med elektronisk faktura til bedriftskunder. For prisendringer gjelder punkt 14. 

4. Etablering av Tjenesten

Tjenesten etableres gjennom Kundens elektroniske registrering som sendes SIKOM CONNECT AS direkte fra Kunden eller gjennom autorisert forhandler og at SIKOM CONNECT AS godtar kundeforholdet. SIKOM CONNECT AS kan foreta kredittsjekk av Kunden. SIKOM CONNECT AS kan på saklig grunnlag avslå etablering av kundeforhold med Kunden. 

I forbrukerforhold kan Kunden, dersom Tjenesten er etablert gjennom fjernsalg, gå fra avtalen innen 14 dager etter at SIKOM CONNECT AS har oppfylt sin opplysningsplikt etter angrerettloven. Ved bruk av angrerett skal Kunden betale for bruk av Tjenesten frem til angreretten ble utøvet, herunder utgifter forbundet med etablering og installering.

5. Varighet og oppsigelse

Med mindre annet er avtalt skjer oppstart av Tjenesten så snart som praktisk mulig etter SIKOM CONNECT AS aksept av kundeforholdet, normalt umiddelbart, og Tjenesten fortsetter så inntil den blir oppsagt.

Kunden kan når som helst si opp Tjenesten gjennom elektronisk varsel til SIKOM CONNECT AS. Tjenesten løper ut perioden det allerede er betalt for. Dersom det er avtalt bindingstid skal Kunden uansett betale faste avgifter som ville påløpt i bindingsperioden.

SIKOM CONNECT AS kan ved skriftlig varsel, og med én – 1 – måneds oppsigelsesfrist, si opp Tjenesten dersom det er saklig grunn til det. Dersom en part vesentlig misligholder Vilkårene kan Tjenesten sies opp (heves) med øyeblikkelig virkning. Før avtalen heves skal den misligholdende part varsles skriftlig, om mulig. Varselet skal opplyse om grunnlaget for heving og fastsette en frist for retting.

Når oppsigelsen trer i kraft opphører samtidig Kundens rett til å benytte Tjenesten og SIKOM CONNECT AS forpliktelser knyttet til Tjenesten. Oppsigelse berører ikke rettigheter og plikter partene har opparbeidet forut for Tjenestens opphør.

6. Bruk av Tjenesten

Tjenesten skal kun benyttes sammen med utstyr som er godkjent av SIKOM CONNECT AS, og som er i forskriftsmessig stand.

Kunden er ansvarlig for all bruk av Tjenesten og for alle Brukere, såfremt det ikke kan påvises at bruken er uautorisert og muliggjort gjennom SIKOM CONNECT AS uaktsomhet eller mangel ved Tjenesten.

Brukeridentifikatoren er SIKOM CONNECT AS eiendom, og skal kun benyttes i tilknytning til Tjenesten. Det er ikke tillatt å modifisere, kopiere eller på annen måte gjøre inngrep i Brukeridentifikatoren.

7. Uautorisert bruk

Kunden er ansvarlig for at Brukeridentifikator og koder knyttet til Tjenesten oppbevares på en betryggende måte, utilgjengelig for uvedkommende.

Får Kunden kjennskap til eller mistanke om at Brukeridentifikatoren eller koder knyttet til Tjenesten har kommet på avveie skal Kunden straks gjøre tiltak for å hindre misbruk, herunder å endre koder (hvis mulig) eller kontakte SIKOM CONNECT AS for sperring av Tjenesten.

Kunden er ansvarlig for kostnader ved misbruk av Tjenesten før SIKOM CONNECT AS får melding i henhold til avsnittet ovenfor, selv om Kunden ikke kan klandres. SIKOM CONNECT AS er ansvarlig for bruk eller misbruk av Tjenesten som finner sted etter Tjenesten ble eller burde blitt sperret. 

8. Tjenestens egenskaper

Tjenesten skal, med mindre annet er skriftlig avtalt, være i henhold til de krav som med rimelighet kan stilles til Tjenesten i henhold til skriftlig informasjon fra SIKOM CONNECT AS og Vilkårene.

Knyttet til deler av Tjenesten, kjøper SIKOM CONNECT AS tilgang til mobilnettet fra Nettoperatøren. Denne delen av Tjenesten er da basert på at SIKOM CONNECT AS videreselger tilgang til Nettoperatørens mobilnettverk til Kunden. 

Bruk av Tjenesten vil kunne forutsette kommunikasjon over mobilnettverk. Kunden må selv undersøke, og har risikoen for, at det er tilstrekkelig dekning for mobilsignaler på de steder der Tjenesten benyttes. Kunden plikter videre å i rimelig grad sjekke tjenestens tilgjengelighet og funksjonalitet på regelmessig basis. 

Tjenesten kan tidvis være utilgjengelig på grunn av tekniske eller geografiske forhold, nettverksfeil, signalblokkering eller andre forhold utenfor SIKOM CONNECT AS kontroll, og Tjenestens funksjonalitet kan påvirkes av slike forhold. Dette innebærer ingen mangel ved Tjenesten. Tilknyttet utstyr omfattes uansett ikke av Tjenesten.

SIKOM CONNECT AS har ikke ansvaret for innholdet i kommunikasjon som foregår via Tjenesten med mindre dette følger av særskilt avtale. Dersom utstyr som benyttes med Tjenesten åpner for tilknytning av andre typer elektronisk kommunikasjon enn det som inngår i Tjenesten er disse Kundens ansvar.

9. Mangler ved Tjenesten

Kunden skal snarest melde feil eller mangler ved Tjenesten, eller mistanke om slike, til SIKOM CONNECT AS. Kunden taper sin rett til å gjøre mangel ved Tjenesten gjeldende dersom SIKOM CONNECT AS ikke får melding om mangelen uten ugrunnet opphold fra den ble eller burde vært oppdaget.

SIKOM CONNECT AS skal så snart som mulig, etter at SIKOM CONNECT AS ble kjent med en mangel ved Tjenesten, iverksette rimelige tiltak for å rette mangelen. 

10. Erstatningsansvar

I forbrukerforhold er SIKOM CONNECT AS ansvarlig for direkte tap som skyldes mangler ved Tjenesten. Utenfor forbrukerforhold er SIKOM CONNECT AS bare ansvarlig for direkte tap som skyldes uaktsomhet fra SIKOM CONNECT AS. Med direkte tap forstås nødvendige og dokumenterte merutgifter som Kunden er påført som en følge av mangelen, og som ikke er indirekte tap.

SIKOM CONNECT AS er verken overfor forbrukere eller andre ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler ved Tjenesten, med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet fra SIKOM CONNECT AS eller annet følger av forbrukerlovgivningen. Som indirekte tap regnes blant annet:

 • Tap som følge av minsket eller bortfalt arbeidsinntekt, produksjon eller omsetning;
 • Tap som følge av at Tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt;
 • Tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir oppfylt;
 • Tap som følge av skade på annet enn tilknyttet og godkjent utstyr;
 • Tap som følge av ødelagte eller forringede data;

SIKOM CONNECT AS er ikke under noen omstendighet ansvarlig for tap som skyldes forhold utenfor SIKOM CONNECT AS kontroll, og som SIKOM CONNECT AS heller ikke med rimelighet kunne forutse eller overvinne følgene av. SIKOM CONNECT AS er heller ikke ansvarlig for tap som kunne vært unngått ved rimelige tiltak fra Kunden. Kunden skal holde SIKOM CONNECT AS skadesløs for ethvert krav fra Bruker som overgår det krav Kunden ville hatt mot SIKOM CONNECT AS i samme situasjon.

11. Midlertidig sperring

SIKOM CONNECT AS kan midlertidig sperre Tjenesten uten ansvar overfor Kunden dersom:

 • Kunden ikke betaler for Tjenesten innen betalingsfristen, og heller ikke har inngitt grunngitt og rimelig reklamasjon på betalingskrav innen samme tid;
 • Kunden har oppgitt mangelfull eller ukorrekt kundeinformasjon, og dette har betydning for kundeforholdet;
 • Kunden benytter utstyr sammen med Tjenesten som ikke tilfredsstiller Vilkårene;
 • SIKOM CONNECT AS har begrunnet mistanke om at Kunden misbruker Tjenesten, overtrer Vilkårene, opptrer i strid med gjeldende lovgivning eller krenker tredjemanns rettigheter;
 • SIKOM CONNECT AS har begrunnet mistanke om at Tjenesten er gjenstand for annen misbruk, og sperring fremstår som et forholdsmessig tiltak for å ivareta Kundens, SIKOM CONNECT ASs eller tredjeparts berettigede interesser; eller
 • Hensynet til sikkerheten og/eller funksjonaliteten i nettet, viktige samfunnshensyn eller hensynet til tredjemanns vern krever det;

Før SIKOM CONNECT AS iverksetter sperring etter avsnittet ovenfor skal Kunden så langt mulig varsles skriftlig og gis anledning til å uttale seg om forholdet. Blir forhold som nevnt i nr 1 – 4 ikke rettet innen rimelig frist SIKOM CONNECT AS setter regnes det som vesentlig mislighold. SIKOM CONNECT AS gjenopptar Tjenesten når det forhold som begrunnet sperringen er rettet eller på annen måte bortfalt.

Kunden kan selv kreve Tjenesten midlertidig sperret ved melding til SIKOM CONNECT AS. Sperring iverksettes så snart som mulig. Tjenesten forblir sperret inntil Kunden gir melding om gjenåpning.

Selv om Tjenesten er sperret vil det påløpe vanlig faste løpende priser så lenge Tjenesten ikke er oppsagt. SIKOM CONNECT AS kan på samme basis som for sperring begrense Tjenestens funksjonalitet. 

12. Personopplysninger

SIKOM CONNECT AS og andre selskaper i samme konsern som SIKOM CONNECT AS behandler data om Kunden, Brukere og bruk av Tjenesten i samsvar med vår personvernerklæring, tilgjengelig her (Privacy Policy). Bruk av Tjenesten forutsetter at personvernerklæringen er lest og akseptert.

13. Taushetsplikt

SIKOM CONNECT AS med ansatte har taushetsplikt om Kundens bruk av Tjenesten og om innholdet i Kundens kommunikasjon. SIKOM CONNECT AS skal ikke utlevere slike opplysninger til tredjepart uten Kundens samtykke, med mindre SIKOM CONNECT AS er rettslig forpliktet til å utlevere slik informasjon i henhold til gjeldende lov. Dette er likevel ikke til hinder for at opplysninger leveres til SIKOM CONNECT AS underleverandører mv i den grad dette er nødvendig for å levere Tjenesten.

14. Endringer

Kunden kan bestille endringer i Tjenesten i den grad SIKOM CONNECT AS tilbyr ulike alternativer for Tjenesten. SIKOM CONNECT AS kan på samme basis som for etablering av Tjenesten godkjenne eller nekte Kundens endringsforespørsler.

SIKOM CONNECT AS kan når som helst foreta endringer i Vilkårene, inkludert prisendringer, ved skriftlig eller elektronisk melding. Dersom endringen ikke åpenbart er til fordel for Kunden, skal SIKOM CONNECT AS varsle Kunden senest én – 1 – måned før endringen trer i kraft. Kunden kan i slike tilfeller også vederlagsfritt si opp Tjenesten innen samme frist. I tilfelle bindingstid er avtalt får eventuelle endringer til Kundens ugunst ikke virkning i bindingstiden. Ved fortsatt bruk av Tjenesten etter at en varslet endring har trådt i kraft anses endringen uansett som akseptert.

Uavhengig av avsnittet over kan prisendringer gjennomføres umiddelbart om de skyldes økning i offentlige avgifter, skatter og avgifter eller andre omstendigheter, som påvirker SIKOM CONNECT AS sluttbrukerpriser og som ligger utenfor SIKOM CONNECT AS kontroll. Kunden kan heller ikke si opp Tjenesten vederlagsfritt som følge av slike endringer.

Tjenesten kan forutsette funksjonalitet i tilknyttet utstyr. I den grad dette er nødvendig for å levere Tjenesten eller hindre misbruk av Tjenesten har SIKOM CONNECT AS rett til å endre innstillinger og oppgradere programvare mv i tilknyttet utstyr ved fjerntilgang eller lignende, uten nærmere varsel til Kunden, Kunden aksepterer at dette kan medføre endringer i tilknyttet utstyrs funksjonalitet.

SIKOM CONNECT AS kan bytte Brukeridentifikatoren dersom det er saklig grunn for det, forutsatt rimelig forhåndsvarsel til Kunden. Kunden plikter å medvirke til slikt bytte. SIKOM CONNECT AS er ikke ansvarlig for kostnader Kunden blir påført i denne forbindelse. 

15. Overdragelse

SIKOM CONNECT AS kan fritt overdra sine rettigheter og plikter i avtaleforholdet til andre selskaper i SIKOM CONNECT AS konsernet, eller i forbindelse med overdragelse av tilhørende virksomhet, såfremt slik overdragelse ikke medfører vesentlig ulempe for Kunden.

16. Kontaktinformasjon

Kommunikasjon fra Kunden til SIKOM CONNECT AS knyttet til Tjenesten skal skje i henhold til kontaktdetaljer som finnes på www.sikom.no eller www.sikomliving.com. Kunden skal snarest mulig gi melding til SIKOM CONNECT AS om endringer i oppgitt kontaktinformasjon og andre endringer av betydning for kundeforholdet. 

17. Lovvalg og tvisteløsning

Tjenesten og Vilkårene er underlagt norsk rett, med Sør-Trøndelag tingrett som verneting. Tvister mellom partene skal først søkes løst i minnelighet.